top of page

Motiverende samtale

 

Vi bruger den motiverende samtale som metode og kommunikationsstil til at afklare og motivere til forandring hos beboeren. Vi oplever at nogen beboere kan være ambivalente eller ubevidste om egne styrker og ressourcer.

 

Metoden kan bruges til at skabe afklaring hos den enkelte og hjælpe dem på vej i en ønsket retning. Dette ved at vi er nysgerrige, stiller spørgsmål og lytter specifikt efter udsagn, der fordrer forandring hos den enkelte. Vores mål er, at beboeren bliver bevidst om egne styrker og ressourcer, for herigennem at gøres bevidst om muligheden for forandring. Vi støtter beboeren i at italesætte egne ønsker og motiverer herefter løbende beboeren til at handle på det igennem samtale og aktiv støtte. Vi oplever at nogle af vores beboere har ønske om at være en del af et fællesskab eller et ønske om at få en specifik uddannelse, men at vejen derhen er uoverskuelig og rummer mange små udfordringer. For nogle beboere giver det mening, at vi motiverer ved at vi hver morgen ringer og vækker i en periode, eller at vi fysisk følger beboeren fra A til B. Hvor andre beboere har brug for muligheden af, at kunne kontakte os løbende for at ventilere og blive talt til ro, når stressniveauet stiger. 

Vi afholder personalemøder hvor den enkelte beboers mål, delmål og visioner for egen udvikling evalueres, derudover modtager vi løbende rådgivning, vejledning og supervision af socialrådgiver samt ekstern psykolog. Vi benytter dokumentationsværktøjer i forbindelse med resultatdokumentation. Vi anvender systemet woodbo til at sikre en ensartet fremgangsmåde. Alle medarbejdere har indblik i arbejdsgangen, som indeholder dagbogsnotater, journaler, statusrapporter, handleplaner, daglige aktiviteter, forskellige indsatsområder med mål for den enkelte beboer og de delmål, der opsættes for at nå til målet. Derudover sikres kvaliteten af metoden via ekstern supervision og daglig faglig sparring.

Vi oplever at den motiverende samtale har den effekt på beboeren, at beboeren opnår klarhed og en motivation til at tage ansvar for egen udvikling. Metoden hjælper beboeren med at blive bevidst om egen grund til, at opnå ændring i egen livssituation. Det er vores erfaring, at succeskriteriet for at opnå forandringsresultater er størst, når beboeren handler ud fra en bevidsthed om egne grunde til en ønske forandringen. Her bliver det meningsfyldt for beboeren, og motivationen for at opnå handlemålet forstærkes.

Vi evaluerer løbende på metoden på personalemøder, i samarbejde med beboeren og sideløbende i den tilbagevendende supervision. Det er vigtigt for os at reflektere over effekten af metoden for at sikre en positiv udvikling.

bottom of page