top of page

 

Jeg-støttende samtale

 

 

 

Den jeg-støttende samtale består bl.a. i at rumme de følelser som den enkelte beboer indeholder og reagerer ud fra. Vi oplever at vores beboere generelt har svært ved at sætte ord på deres følelser, nogle har en oplevelse af ikke at føle sig mødt eller forstået af omverden. Samtidig kan der være skyldfølelse forbundet med at føle sig anderledes, eksempelvis sammenlignet med andre i familien.


Vi tror på at det er vigtigt at det følelsesmæssige indhold rummes i den pædagogiske tilgang, og at man her arbejder med at naturliggøre dette, for at forstærke selvudviklingen hos den enkelte. Vores erfaring er, at flere af vores beboere har tendens til at vende følelseslivet indad og være selvdestruktiv eller i enkelte tilfælde få en uhensigtsmæssig og udadreagerende adfærd.

 

Det er vigtigt for os, at vi kan medvirke til at beboeren oplever at alle følelser bliver anerkendt og rummet, og at vi herigennem sammen med beboeren kan arbejde på en sund udvikling med gode mestringsstrategier. Metoden bruges helt grundlæggende i vores tilgang til beboeren via samtale, observationer og åben dialog. Der skaber vi et rum, hvor følelser, tanker og drømme bliver set, hørt og rummet - og det er vores erfaring at dette hjælper til at 'ikke accepterede' følelser og eventuel bagvedliggende angst bliver mindre truende i beboerens oplevelse af sig selv. Samtidig hjælper metoden til at få en bedre forståelse og indsigt i beboerens følelser, tanker og adfærdsmønster, hvilket er med til at minimere risikoen for misforståelser i kommunikationen og skabe low arousal. 

Vi ser ofte at beboerne i starten oplever udfordringer, eksempelvis ved at økonomien ikke hænger sammen, at det kan være svært at overskue opvask, tøjvask, at tage kontakt til diverse instanser eller bare det at skulle tage offentlig transport og begå sig udenfor hjemmet. Her er det vores erfaring, at den jeg-støttende metode har god effekt.

Når vi arbejder bevidst med denne metode, gør vi det i beboerens eget tempo og på en nænsom og vedholdende måde, hvor vi kan fastholde og støtte beboeren i, at hvert trin vi tager, gør en forskel. Målet er, at beboeren oplever at kunne rumme egne følelser, og at dette vil have en positiv effekt på, hvordan beboeren begår sig i hverdagslivet og blandt venner og familie.

Vi afholder personalemøder hvor den enkelte beboers mål, delmål og visioner for egen udvikling evalueres, derudover modtager vi løbende rådgivning, vejledning og supervision af socialrådgiver samt ekstern psykolog. Vi benytter dokumentationsværktøjer i forbindelse med resultatdokumentation. Vi anvender journal systemet woodbo til at sikre en ensartet fremgangsmåde. Alle medarbejdere har indblik i arbejdsgangen, via dagbogsnotater, journaler, statusrapporter, handleplaner, daglige aktiviteter, forskellige indsatsområder med mål for den enkelte beboer og de delmål, der opsættes for at nå til målet. Derudover sikres kvaliteten af metoden via ekstern supervision og daglig faglig sparring.

bottom of page