top of page

Indflytningsfasen

indenfor de første 2 måneder

Etableringsfasen

I de følgende 2-3 måneder

Driftfasen

Efter 5-6 måneder  og de næste 2-3 år frem

Udflytningsfasen

De sidste 4-6 måneder

Når en ny beboer flytter ind på Herlufbo er der fokus på, at der er et samarbejde med borgerens øvrige netværk, herunder familie og det professionelle netværk, så alle relevante personer i og omkring borgeren kommer med den fornødne viden, der sikrer en god indflytning.

Derudover bliver beboeren støttet i, at blive tilmeldt folkeregister, praktiserende læge, jobcenter etc. Beboeren præsenteres for lokalområdet, herunder offentlig transport og indkøbsmuligheder. Herlufbo kan hjælpe med indretning af boligen og beboeren støttes i at blive tilmeldt TV, internet, indboforsikring etc. 

Det er ligeledes den periode, hvor Herlufbo præsenterer beboeren for de aktiviteter, der findes i nærmiljøet, samt støtter beboeren i de specifikke ønsker, der måtte være i forhold til sociale aktiviteter af enhver art. 

I denne fase sættes der fokus på ønsker for fremtiden, uddannelse og job. Til det udarbejdes en plan i samarbejde med beboer og jobcenter.

I denne periode afholdes der ligeledes et møde med sagsbehandler, hvor der i samarbejde med beboeren aftales hvilke udviklingsmål der skal fokuseres på i den næste periode.

Bagefter følger Herlufbo op på de aftalte mål, dette i samarbejde med beboeren, hvor vi sammen laver helt konkrete delmål for de forskellige udviklingspunkter. 

I driftsfasen arbejder vi med de indsatsmål der er lavet. Målene justeres og udvikles løbende, som vi følger op på dem i processen, og der laves nye mål, som målene opnås.

Vi aftaler ugentlig kontakt med beboeren og der vil blive lavet en individuel plan i samarbejde med den enkelte beboer for, hvordan vi sammen kan arbejde med mål og udvikling.

Vi evaluerer på de igangværende indsatser løbende for at sikre progression. Der vil være opfølgningssamtaler med sagsbehandler en gang årligt, hvor indsatsmål drøftes, vurderes og eventuelt justeres op eller ned.

Når beboeren er klar til at flytte i egen lejlighed påbegyndes udflytningsfasen. Beboeren får mulighed for at afprøve sig selv i en mere selvstændig boform, hvor der justeres ned for den daglige støtte.

Der er fokus på den udvikling beboeren har været igennem på Herlufbo, og vi udarbejder en statusrapport, der giver et samlet billede af de progressioner beboeren har gennemgået, samt et dybdegående billede af beboerens ressourcer og begrænsninger i henhold til den fremtidige boform og livsførelse. 

bottom of page